Floralaan 17C
7321 BA Apeldoorn

06 29 41 51 47

In vertrouwen met jezelf en anderen

Floralaan 17C
7321 BA Apeldoorn

06 29 41 51 47

Alleen de liefde begrijpt het geheim van anderen geschenken te geven en daarbij zelf rijk te worden.

Augustinus

Visie en uitgangspunten

Kwaliteit en christelijke identiteit
Praktijk Fiducia streeft naar kwaliteit en een duidelijk herkenbare christelijke identiteit in de hulpverlening. De Bijbel, het Woord van God (en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid) is voor Praktijk Fiducia richtinggevend in het hulpverlenend handelen. Met de bede van Psalm 115:1, dat zowel hulpverlener als hulpvrager zich afhankelijk weten van God; of Hij de therapie ten goede wil gebruiken. Niet om voorwaarden vanuit de mens, maar alleen om de eer van Zijn Naam. Hij zal zegenen. “De Heere zal de zegen over u vermeerderen, over u en over uw kinderen”, Psalm 115:14.
Ook mensen met een andere levensovertuiging worden bij Praktijk Fiducia met respect benaderd en zijn van harte welkom!

Contextuele Therapie
Er wordt in de hulpverlening o.a. gebruik gemaakt van de contextuele benadering (grondlegger: Ivan Boszormenyi-Nagy) en diverse andere hulpverleningsmethodieken.

Ieder mens staat in een context (= in verbinding met allerlei relaties). Er zijn verkregen (bloedband)relaties (zoals grootouders, ouders, broers en zussen, kinderen) en verkozen relaties (zoals partner, vrienden, werkgever etc.). De verkregen relaties maken van jongs af aan deel uit van je levensgeschiedenis. Ook verkozen relaties hebben (wederzijdse) invloed op je leven. In alle relaties is er sprake van een zekere ‘loyaliteit’ en een ‘balans van geven en ontvangen’. Problemen of moeilijkheden op allerlei terreinen van het leven, hebben in de basis vaak te maken met (botsingen in) loyaliteiten en / of onrechtvaardigheid in de balans van geven en ontvangen in relaties. Problemen en levensvragen staan, volgens de contextuele benadering, niet los van wat in de generaties is ontvangen en doorgegeven. Wat is er geleden, maar niet gehoord en opgemerkt? Wat is er gedragen of gegeven, maar niet gezien en erkend? Hoe is geleerd om met jezelf en anderen, situaties en gebeurtenissen, om te gaan?

Contextuele therapie biedt de mogelijkheid om te werken aan herstel van (zelf)vertrouwen en verwerking van pijn, verlies en teleurstelling in het leven. Om zo een eigen plek (met ruimte en grenzen) ín je context te mogen innemen en een eigen bijdrage te mogen leveren aan betrouwbaarheid binnen familie- en andere relaties. Werken aan autonomie, door het zoeken naar verbinding in (familie)relaties. Dat geeft individuele groei, vrijheid en ruimte in het leven om verantwoordelijkheid te nemen voor de geschiedenis én ‘onrecht’ om te buigen naar ‘recht en vertrouwen’ voor jezelf en de toekomst!

Laatste nieuws:

Praktijk Fiducia heeft ook een gesprekslocatie in Ede.

Hebt u geen reactie ontvangen op uw mail? Mogelijk is ons antwoord in de SPAMbox gekomen.

Wilt u direct een afspraak maken?